INTEGRACJA

Rys. Paweł Zając Ja i moi koledzy

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacjami na temat naszej szkoły, która jest miejscem przyjaznym i otwartym na sukces naszych podopiecznych. Włączanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w proces nauczania oraz wychowania razem z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną w szkołach ogólnodostępnych - organizujących oddziały integracyjne, uczy uczniów sprawnych wyrozumiałości i tolerancji dla inności drugiego człowieka, zaś uczniom niepełnosprawnym umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości wspólnie z rówieśnikami.

Rys. Grzegorz Nowak Moja szkoła

WSZYSCY JESTEŚMY TWÓRCAMI INTEGRACJI

W Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawsze było bliskie sercu osób kierujących pracą szkoły i pracujących w niej nauczycieli. Wieloletnie doświadczenie pedagogiczne zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych uczniów (klasy wyrównawcze) oraz rosnące potrzeby środowiska lokalnego w zakresie zapewnienia prawidłowego procesu kształcenia i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w ramach ogólnodostępnej szkoły spowodowały, że po czasie intensywnych przygotowań (likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie sal lekcyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, poszukiwanie odpowiednich metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej, opracowanie programów nauczania, itp.)
1 września 2000 roku dokonano uroczystego otwarcia pierwszej w naszym mieście klasy integracyjnej.

Dzień sportu

 

PRACA Z CIAŁEM

Dzieci dzieki elementm naturoterapii, zdrowej motywacji, ćwiczeniom korygujących ich postawę ciała w róznych pozycjach, laboratorium siebie usprawniaja swoje ciało oraz co za tym idzie swój umysł.

więcej

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

Pierwsze sianie w nowo otwartej pracowni przyrodniczej przez dzieci z klas integracyjnych. Pracowani funkcjonuje od niedawna, pod opieką pań Beaty Ślazok, Iwony Święcickiej i Julii Knapik dzieci poznają praktyczną stronę życia z przyrodą. Podlewają, przesadzają, sieją i dostosowują odpowiednie nasłonecznienie kwiatom doniczkowym. Już wkrótce zapraszamy na wystawę kwiatów.

więcej

REWALIDACJA

Rewalidacja (łac. validus - silny, sprawny, re-powtórnie) to ciąg zabiegów dydaktycznych, wychowawczych, leczniczych, których celem jest jak najlepsze przystosowanie do życia społecznego. To zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych jednostki, aby umożliwić jej wszechstronny rozwój – na miarę jej możliwości. Rewalidację można więc określić jako działanie zmierzające do najpełniejszego rozwoju poprzez długotrwałą działalność terapeutyczno -pedagogiczną.

więcej

JA I MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY KOLEGA

W roku szkolnym 2014/2015 w klasach integracyjnych, w których od września wspólną naukę rozpoczęły dzieci zdrowe i niepełnosprawne realizowany jest projekt o charakterze warsztatowym „Ja i mój niepełnosprawny kolega”. Głównym celem zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowanie uczniów w klasie, nauka tolerancji, a także akceptacja odmienności drugiego człowieka. Projekt zakłada cykl spotkań poświęconych nawiązywaniu pozytywnych kontaktów rówieśniczych, integrowaniu grupy, kształtowaniu otwartości wobec innych osób oraz rozwijaniu zdolności empatycznego odczuwania.

więcej


W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła uczestniczyła w realizacji projektu Ja i mój niepełnosprawny kolega skierowanego do szkół i przedszkoli na terenie Bytomia, w których funkcjonują oddziały integracyjne i specjalne. Popołudniowez zajęcia o charakterze warsztatowym odbywały się raz w tygodniu i obejmowały integrację uczniów zdrowych i niepełnosprawnych poprzez formy aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej. Na zakończenie projektu efekty zrealizowanych w czasie warsztatów działań zostały zaprezentowane rodzicom podczas wspólnego spotkania.

Forma integracji społeczności szkolnej poza zajęciami dydaktycznymi sprzyjała wzajemnej inspiracji, nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami oraz dorosłymi, odczuwania satysfakcji z udzielenia pomocy innym, identyfikowaniu się z grupą, samodzielnemu podejmowaniu działań na rzecz grupy. Działaniom uczniów sprzyjała atmosfera życzliwości, bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji:

Ja i mój niepełnosprawny kolega